مهرازان ویرا سپید با نام تجاری ناد ایران-پارامتریک نما-1402- مهدی حذرخانی (101)