مهرازان-ویرا-سپید-با-نام-تجاری-ناد-ایران-سرامیک خشک-1402-مهدی-حذرخانی-47-1 (29)