مهرازان ویرا سپید با نام تجاری نادایران (4)_result