مهرازان ویرا سپید با نام تجاری ناد ایران (163) درب اتوماتیک